UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH

Upoważnienie do udzielania informacji o stanie zdrowia do dokumentacji medycznej oraz odebrania recepty lub zlecenia

Formularz F-CO-0-15-24

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych. Dokumentacja medyczna pacjenta, prowadzona jest w postaci elektronicznej lub papierowej, jest własnością zakładu – Centrum Medycznego im. Janusza Mierzwy w Tychach. W związku z tym, że podmioty lecznicze zobowiązane są do przedsięwzięcia odpowiednich środków zapewniających  ochronę przed bezprawnym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. Janusza Mierzwy  Sp. z o.o. opracowano procedurę udostępniania dokumentacji w oparciu obowiązujące regulacje prawne.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniania jest:

 1. pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości)
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
  a). rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
  b). opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
  a) za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,
  b) po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia
 5. Instytucjom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie    przepisów prawa.